Wat een taal...

Met dank aan de Unesco voor het plaatje

Het laatste sN-nieuws...
Taalunie begint webplatform taalbeleid in het hoger onderwijs
19 december 2018 - Het Nederlands/Vlaamse platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft een nieuwe webstek voor kennisdeling gepresenteerd. Het platform biedt instellingen in het hoger onderwijs toegang tot goede praktijkvoorbeelden van taalondersteuning maar geeft ook informatie over de uitvoering van taalbeleid.
De webstek biedt informatie om tijdens de gehele opleiding de taalvaardigheid in het Nederlands van de studenten op peil te houden (het bericht op de stek van de Taalunie is daar overigens allesbehalve een voorbeeld van). Uit recent onderzoek van Marc van Oostendorp van de Radbouduniversiteit blijkt dat de taalvaardigheid van studenten beneden peil is. Daar zou het platform wat aan kunnen veranderen, is de hoop.
Het grote probleem is natuurlijk dat de Nederlandse studenten steeds minder geconfronteerd worden met hun moerstaal op, vooral, de universiteiten, maar het lijkt er op dat de Taalunie zich aan die kwestie de vingers niet wil branden...
Bron: Taalunie

Uitreiking Lofprijs der Nederlandse taal 2017
15 augustus 2018 - Op vrijdag 5 oktober a.s. zal de Lofprijs der Nederlandse taal 2017 worden uitgereikt aan An De Moor. Plaats van handeling is de prachtige Spiegelzaal van het hoofdstedelijk parlement in Brussel. De bijeenkomst begint om 11.00 u. Na de uitreiking en een broodmaal zal er een debat volgen over "Nederlands als voertaal in het academisch onderwijs en onderzoek". Einde debat rond 17.30 u. Je kunt je aanmelden met naam, e-@dres, huisadres en woonplaats (eventueel met de naam van de organisatie die je vertegenwoordigt) met een berichtje naar penningmeester@stichting-nederlands.nl, met als onderwerp 'Aanmelding Lofprijs'. De toegang is gratis (aanmelding verplicht). In de bijlage staan meer gegevens.

Deense overheid is buitenlandse studenten zat
25 augustus 2018 - Denemarken is het zat om de arbeidsmarkt van andere EU-landen te spekken met zijn goede, grotendeels gratis onderwijs. Het aantal plaatsen voor buitenlandse studenten bij Engelstalige studies in Denenmarken wordt daarom drastisch verminderd, zo schrijft de Volkskrant.
Uit een analyse van de Deense overheid blijkt dat veel buitenlandse studenten na afronding van hun Engelstalige opleiding naar hun eigen land terugkeren om daar een baan te zoeken. $quot;Het is goed dat er internationale studenten in Denemarken zijn, maar wij kunnen niet het onderwijs van andere landen faciliteren", stelt Tommy Ahlers, minister van Hoger Onderwijs en Wetenschap, in een persverklaring.
Studenten uit de Europese Unie betalen geen collegegeld in Denemarken, terwijl ze dat in Nederland bijvoorbeeld wel moeten. Bovendien ontvangt de helft van de studenten voor een deel of de hele studie een Deense studiefinanciering.
Ruim 40% van de studenten aan de Engelstalige opleidingen is binnen twee jaar na afronding van de opleiding vertrokken. Slechts eenderde van de afgestudeerde internationale studenten heeft na twee jaar een baan in Denemarken.
Het aantal buitenlandse studenten is de laatste tien jaar hard gegroeid: van 7.500 buitenlanders in 2004 naar 23 000 in 2016. Ahlers wil dat meer buitenlandse studenten in Denemarken blijven na hun opleiding. Bovendien moet er met een kritisch oog naar de verengelsing van de Deense universiteiten worden gekeken, vindt de minister.
De universiteiten regaeren niet erg enthousiast op ce plannen van de minister. Ook de Deense stdentenbond is niet coor inperking van het aantal bitenlandse studenten.
Bron: de Volkskrant

Rechter doet geen definitieve uitspraak in BON-zaak
9 juli 2018 - De kortgedingrechter heeft zich in de zaak van Beter Onderwijs Nederland (BON) tegen twee universiteiten en de Onderwijsinspectie niet uitgesproken over de wettigheid van het gebruik van Engels aan de twee instellingen (Maastricht en Twente). De eis van BON om de verengelsing aan beide instellingen een halt toe te roepen is door de rechter niet gehonoreerd.
Toch is BON niet ontevreden over de uitspraak van de rechter. De organisatie meent dat die veel aanknopingspunten biedt waarmee ongebreidelde verengelsing een halt kan worden toegeroepen. De Onderwijsinspectie heeft al aangekondigd haar onderzoek naar de gedragscodes te versnellen. Daarin moet de noodzaak van het gebruik van een andere voertaal dan het Nederlands worden verantwoord. Dat onderzoek zou voor het eind van dit jaar moeten zijn afgerond. De rechter zou het resultaat daarvan willen afwachten alvorens uitspraak te doen of de universiteiten in strijd met de taalclausule in de Wet op het Hoger en wetenschappelijk onderwijs handelen. Volgens BON ligt deze vraag nog helemaal open.
De rechter was niet overtuigd door de argumenten van BON van de onwettigheid van het besluit de eerstefaseopleiding psychologie in het Engels te gaan geven. " Dat klinkt als een aanmoediging (...) om in een volgende rechtszaak deze aanknopingspunten wél aan te reiken, waarna de rechter alsnog de huidige praktijk onwettig kan verklaren" schrijft de organisatie. Die zijn er volgens BON volop.
"Het bovenstaande laat onverlet dat uit bijvoorbeeld het onderzoek dat de Inspectie momenteel naar de gedragscodes en de internationalisering van het hoger onderwijs verricht, zal kunnen blijken dat UM, UT of andere Nederlandse universiteiten zonder aangetoonde noodzaak zijn overgegaan tot het aanbieden van Engelstalige opleidingen, naar aanleiding waarvan verdere actie nodig kan zijn. Dit valt echter buiten het bestek van deze procedure", zo besluit de rechter zijn vonnis. De bal ligt dus bij de Onderwijsinspectie, aldus BON.
Bron: BON

Minister onderwijs Nederland
wil taalclausule WHW openbreken
4 juni 2018 - De Nederlandse minister voor onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66) wil de taalclausule in de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs (WHW) openbreken, waarin staat dat Nederlands de voertaal aan de Nederlandse universiteiten dient te zijn. Die taalclausule wordt al jaren door de universiteiten met voeten getreden. Bijna 00% van de tweedefaseopleiding aan de Nederlandse universiteiten is inmiddels in het Engels.
In haar brief aan de Tweede Kamer doet Van Engelshoven alsof ze de instellingen scherper in de gaten zal houden over hun taalbeleid, maar haar idee die taalclausule open te breken houdt weinig positiefs in voor het Nederlands in de academische instellingen. "Het nieuwe uitgangspunt wordt dat opleidingen in een andere taal mogen worden aangeboden als dat meerwaarde heeft", zegt Van Engelshoven, maar zij wil in feite de mogelijkheden van het Engels als lestaal in het Nederlandse ondferwijs te verruimen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de gezamelijke universiteiten wel ingenomen zijn met de voorstellen van de minister. "Het is goed dat wordt onderkend dat internationalisering meerwaarde heeft voor onderwijs, wetenschap en economie, maar dat je het tegelijkertijd goed moet organiseren", zegt Pieter Duisenberg van de VSNU nu nadat het Nederlands in een groot deel van het academisch onderwijs is verdwenen en het gebruik zelfs wordt verboden.
Geding BON
Nadat de opeenvolgende ministers van onderwijs jaren hebben gezwegen over de verengelsing van de universiteiten komt nu weindelijk een bewindsvrouw met een reactie. Of dat komt doordat de stichting Beter Onderwijs Nederland een rechtszaak aanspant tegen het voor het Nederlands desastreuze en onwettige taalbeleid laat zich raden. BON-voorzitter Ad Verbrugge is niet onder de indruk van de 'ferme' houding van de minister. De rechtszaak gaat gewoon door.."De afgelopen jaren is heel los met de regels over verengelsing omgegaan. Als je de wet dan nog losser gaat formuleren heb ik er weinig vertrouwen in dat het er beter op wordt", zegt Verbrugge in de Volkskrant. Saillant detail is dat de taalclausule in de WHW is opgenomen mede door toedoen van D66-er Aad Nuis als reactie op een uitspraak van oud-minister Jo Ritzen om het Engels een grotere plaats te geven aan de Nederlandse universiteiten.
Bron: De Volkskrant

Universiteiten willem numerus fixus op engelstalige opleidingen
15 mei 2018 - Universiteiten en hogescholen willen een numerus fixus (bovengrens) kunnen instellen voor Engelstalige opleidingen. Op deze manier verwachten ze meer greep te krijgen op de massale instroom van buitenlandse studenten bij opleidingen die het Engels als onderwijstaal zijn gaan gebruiken, zo meldt NRC Handelsblad. Bij een numerus fixus voor een Engelstalige opleiding kunnen studenten die de Nederlandse taal machtig zijn, desgewenst altijd instromen bij de Nederlandstalige opleidingen, stellen de universiteiten en hogescholen in eengezamenlijke verklaring.
Met deze maatregel denken de instellingen het EU-verbod op discriminatie tussen Nederlandse en andere studenten uit de EU te kunnen omzeilen. EU-studenten hebben in Nederland recht op hoger onderwijs voor hetzelfde geld als de Nederlandse. Overigens zou dat geen probleem zijn geweest als de Nederlandse instellingen niet zo massaal op het Engels waren overgestapt. Dat antidiscriminatieverbod geldt niet voor studenten van buiten de EU.
Het lijkt er op dat de Nederlandse instellingen beducht zijn geworden voor de steeds luidere stemmen die er opklinken tegen de ver doorgeschoten verengelsing, waarbij het Nederlandse studenten verboden wordt hun scripties in het Nederlands te schrijven. Zoals eerder gemeld bereidt Beter Onderwijs Nederland een rechtszaak voor om de overheid te dwingen de taalclausule in de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs (WHW)) te handhaven, die stelt dat Nederlands de voertaal is op de Nederlandse onderwijsinstellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs. Tot nu toe zijn opleidingen in onderlinge concurrentie en zonder veel samenwerking overgegaan op het Engels, zo schrijft NRC Handelsblad.
Bron: NRC Handelsblad

BON zoekt studenten die nadeel
ondervinden van verengelsing uni's
15 mei 2018 - Beter Onderwijs Nederland (BON) zoekt in het kader van de rechtszaak om de overheid te dwingen de wet te handhaven naar studenten die nadeel hebben ondervonden van de verengelsing van de Nederlandse universiteiten, vooral van buiten de Randstad. De voorbereidingen voor die rechtszaak verkeren in een vergevorderd stadium, zo deelt BON mee. De organisatie heeft ook een brief naar de onderwijsinspectie gestuurd om erachter te komen wat die precies heeft gedaan met haar zorgen over die verengelsing.
Bron: BON

BON stapt naar de rechter
11 maart 2018 - Beter Onderwijs Nederland (BON) stapt naar de rechter om de overheid te dwingen de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs te handhaven, zo heeft de vereniging afgelopen donderdag aangekondigd. Die taalclausule stelt dat het Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten en die regel wordt door vrijwel alle Nederlandse universiteiten met voeten getreden.
Binnen enkele weken zal advocaat B. Tomlow de dagvaardingen uitbrengen. Volgens een vorig jaar uitgekomen rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over Engels als onderwijstaal wordt in de praktijk veel en niet altijd met uitgebreide motivering gebruik gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid. Inmiddels is 23% van de universitaire bachelors en 74% van de masters Engelstalig.
"De politiek doet niets", constateert Ad Verbrugge, voorzitter van BON. "Je merkt dat het bestuurlijk uit de hand loopt. Het aantal inschrijvingen groeit. Het gaat als een inktvlek door Europa dat je in Nederland in het Engels kunt studeren tegen een laag collegegeld." Volgens de Europese regels moeten universiteiten alle Europese studenten toelaten. Ruim 12% procent van alle studenten in het hoger onderwijs komt uit het buitenland, bij universiteiten is dat 17%. Driekwart komt uit de EU. Zij kosten de overheid evenveel subsidie als Nederlandse.
Tijdens de jongste formatie had BON de formerende partijen al gevraagd de verregaande verengelsing van de Nederlandse universiteiten aan te pakken, maar er gebeurde niets. Onlangs kondigde de Universiteit Twente aan geheel op het Engels over te gaan, maar de UT is niet de enige die het Nederlandse van de Nederlandse universiteiten wil verbannen.
Bron: NRC Handelsblad

21 februari: Dag van de Moedertaal
20 februari 2018 - Op 17 november 1999 riep de Unesco de 21ste februari uit tot de Internationale dag van de Moedertaal. Voor de culturele organisatie van de VN zijn talen hét instrument om het culturele erfgoed levend te houden. De aanleiding die dag op de 21ste februari te houden, zijn de rellen in 1952 in Oost-Pakistan geweest waarbij verschillende studenten om het leven kwamen. De studenten wilden dat hun taal, het Bengaals, zou worden erkend als officiële taal in Pakistan. Pakistan bestond destijds uit een westelijk (nu Pakistan) en oostelijk deel (nu Bangladesh) waar Urdu de enige erkende taal was. De slachtoffers van die 'taalbotsing' wordt in Bangladesh nog steeds herdacht op deze Dag der martelaren (Ekushey).
Bron: Wereldwijde Esperantovereniging

An De Moor wint de Lofprijs der Nederlandse taal 2017,
de Sofprijs gaan naar de universiteit van Leiden
11 februari 2018 - Winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal is An De Moor geworden. Zij is talenbeleidcoördinator aan Odisee en de KU Leuven campus Brussel en Gent en was in 2016 in Vlaanderen academicus van het jaar. Ze schreef in november in scienceguide.nl een stuk over de dreigende verdringing van het Nederlands in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen: Is verengelsing van de maatschappij een veelkoppig monster? "We moeten (...) vermijden dat het Nederlands een 'kombuistaal' wordt en als relevante academische taal en als publicatietaal verdwijnt."
Tweede werd Lotte Jensen, hoogleraar aan de Radbouduniversiteit, die ook een hartstochtelijk pleidooi hield voor een stevige positie van het Nederlands in het hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland. "Zelfs Vondel wordt in een Engels keurslijf geperst. Te zot voor woorden." Derde werd Erik D'hamers die in VLinks eveneens vurig pleitte voor een stevige positie van het Nederlands in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.
De Sofprijs der Nederlandse taal 2017 gaat naar de universiteit van Leiden. Deze oudste universiteit van Nederland vond het nodig om zijn bibliotheek een Engelse naam te geven die, afgekort, LUL oplevert. In de nog steeds voortdurende hang van de universiteitsbestuurders naar meer Engels wordt alles wat maar enigszins naar de Nederlandse herkomst riekt om zeep geholpen, met soms zeer koddige resultaten. Tweede werd de meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer die het niet nodig vond een motie van de heer Beertema te ondersteunen, waarin werd aangedrongen op het handhaven van de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs, die stelt dat Nederlands de voertaal is aan de Nederlandse universiteiten. Ook partijen die eerder streefden naar de verankering van het Nederlands in de grondwet (ChristenUnie en het CDA) stemden tegen. Derde werd koning Willem Alexander van Nederland die weigert, zoals te doen gebruikelijk, zijn eigen taal te spreken bij het bezoeken van buitenlandse staatshoofden, maar zich bedient van het Engels, terwijl zijn gastheren zich wel van hun eigen taal bedienen.

KNAW: "Nederland heeft dringende behoefte aan taalbeleid"
6 februari 2018 -Nederland is een meertalige samenleving geworden en daar is beleid voor nodig, stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) "We moeten verstandiger en efficiënter omgaan met de talen in ons land, en daar heldere keuzes bij maken." De aanbevelingen staan in het onderzoeksrapportÊTalen voor Nederland, dat afgelopen zaterdag verscheen. Volgens de KNAW is het zaak dat er meer aandacht komt voor het helder en begrijpelijk communiceren met elkaar, in onze steeds diverser wordende samenleving. Hierbij zou er meer aandacht moeten zijn voor het Nederlands en zouden we, wat vreemde talen betreft, verder moeten kijken dan het Engels en beter gebruik moeten maken van de aanwezige talenkennis in de samenleving.Ê
De academie pleit er onder meer voor beleid en onderwijs zo in te richten datÊalle inwoners van Nederland in elk geval op een basisniveau Nederlands kunnen lezen, schrijven, spreken en verstaan. Ook stelt ze voor dat er vanuit de universitaire talensector een soort ÔtalenplatformÕ opgericht wordt dat kennis bundelt en dat fungeert als doorgeefluik naar beroepsgroepen die van deze kennis gebruik willen maken.
Bron: Onze Taal

Bestuur TU Eindhoven wil Nederlands in de ban doen
2 februari 2018 - Als het aan het bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven ligt, wordt het Engels vanaf 2020 de officiële voertaal aan de universiteit. Andere universiteiten met veel internationale studenten en medewerkers, zoals die van Wageningen en Maastricht, houden het vooralsnog bij twee talen.
Met de keuze om geheel op het Engels over te schakelen wil de TU/e de toegankelijkheid van onder meer de medezeggenschap vergroten en voorkomen dat de taal de communicatie en de gemeenschapsvorming in de weg staat. De Nederlandse taal zal volgens een woordvoerder niet worden verwaarloosd: "We moeten ook faciliteren dat met name studenten goed Nederlands leren spreken en schrijven. Dat kan door cursussen, maar ook bijvoorbeeld door een keuzevak in het Nederlands aan te bieden."
Bron: Onze Taal

Kamerleden bezorgd over verengelsing hoger onderwijs
23 januari 2018 - Regeringspartij CDA en oppositiepartijen GroenLinks en SP willen dat het kabinet vaart zet achter de aanpak van de wildgroei van het Engels in het hoger onderwijs. Ze reageren hiermee op de jaarplanning van de Nederlandse ministers van Onderwijs Ingrid van Engelshoven en Arie Slob, waarin staat dat zij voor de zomer van 2018 een integrale visie op internationalisering in het hoger onderwijs naar de Kamer zullen sturen.
De Kamerleden vinden dat er eerder actie moet worden ondernomen en dat het kabinet zich moet houden aan het voornemen uit het regeerakkoord om scherper toe te zien op de naleving van de wet dat opleidingen alleen Engelstalig zijn wanneer dit een toegevoegde waarde heeft, de kwaliteit van voldoende niveau is en er in voldoende mate Nederlandstalige opleidingen zijn. Het baart de politici zorgen dat de verantwoordelijkheid om de verengelsing in de gaten te houden nu bij de hogescholen en universiteiten zelf ligt. Inmiddels heeft de universiteit van Amsterdam besloten de opleiding psychologie te verengelsen, tegen alle ratio in.
Bron: Onze Taal

"Brussel is voor 92% Franstalig"
4 december 2017 - Volgens taalgegevens afkomstig van de belastingaangiftes van 2017 is Brussel voor 92% Franstalig. Dat schrijft La Libre Belgique maandag, op basis van een antwoord van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan MR-Kamerlid Gautier Calomne.
Calomne vroeg de taalgegevens op van de fiscale aangiftes in Brussel en de faciliteitengemeenten. Belastingplichtigen moeten daarbij hun taalvoorkeur opgeven. Het blijkt (dus) dat 92% van de inwoners zijn belastingaangifte in het Frans wil hebben. De cijfers zijn niet zo precies als een taaltelling, maar, aldus de krant, de informatie afkomstig van de aangiftes voor de personenbelasting geeft wel een goede indicatie. Sinds de taalgrens werd vastgelegd in 1962 zijn taaltellingen niet meer mogelijk. De afgelopen eeuw is Brussel steeds verder verfranst.
Bron: De Standaard

Rutte III wil Nederlands niet
verankeren in de grondwet
3 november 2017 - De plannen om de positie van het Nederlands en het Fries in de grondwet te verankeren, zijn, als het aan het kabinet Rutte III ligt, van de baan. Dat blijkt uit een brief van de premier aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin sprake is van het intrekken van het wetsvoorstel om in de grondwet een bepaling over de Nederlandse en Friese taal op te nemen.
Het initiatief tot het opnemen van het Nederlands en het Fries in de grondwet dateert uit de tijd van kabinet-Balkenende IV, waarbij de ChristenUnie de voornaamste animator was. Het wetsvoorstel dat nu, klaarblijkelijk, wordt ingetrokken is van september 2010. Sinds die tijd is er nauwelijks nog over gesproken, ook niet door de ChristenUnie.
De Raad van State oordeelde destijds dat de grondwetswijziging niet noodzakelijk was, omdat de positie van het Nederlands niet in gevaar zou zijn. Gezien de snel voortschrijdende verengelsing van het onderwijs in Nederland lijkt die conclusie inmiddels achterhaald.
Bron: Overheid.nl, Onze Taal

BON stuur formateur brief
12 september 2017 - Beter Onderwijs Nederland (BON) heeft een brief naar de formateur gestuurd. Er is na de verkiezingen in maart j.l. nog steeds geen (volwaardig) kabinet in Nederland. De onderhandelingen verlopen moeizaam, maar BON wil niet dat het onderwijs (waarin het Nederlands in de visie van BON een hoofdrol dient te spelen) daar de dupe van wordt.
BON snijdt in de brief drie kwesties aan. Naast de positie van het Nederlands vraagt de organisatie aandacht voor de inbreng van het onderwijsveld en de wijze van financieren. Eerder heeft BON bij 'Den Haag' aangeklopt. Ook heeft de organisatie gezegd naar de rechter te zullen gaan als het nog te vormen kabinet geen serieuze aandacht besteed aan enkele van haar grootste grieven.

Stem op het mooiste Nederlandstalig nummer?
28 augustus 2017 - Wat is het mooiste Nederlandstalige nummer? Op zaterdag 16 september zendt Radio 1 (B) de tweede editie uit van de Lage Landenlijst, de honderd mooiste Nederlandstalige liedjes, uit Nederland én Vlaanderen. Het mooie van die lijst is dat je kunt meebepalen hoe die eruit ziet. De Lage Landenlijst, een initiatief van de Taalunie, werd tijdens de Week van het Nederlands 2016 voor het eerst samengesteld en uitgezonden. Vorig jaar werd de lijst overigens ook nog door NPO Radio 5 uitgezonden. De lijst is een onderdeel van de week van het Nederlands, die de Taalunie dit jaar voor de tweede keer organiseert.
Bron: Taalunie

KNAW komt met 'zouteloos' rapport
over verengelsing universiteiten
12 juli 2017 - Veertien jaar na het verschijnen van het rapport "Nederlands, tenzij..." komt de Koninklijke Nederlandse Akademie met het rapport "Nederlands en/of Engels" waarin het Nederlands er aanzienlijk bekaaider van af komt. De Koninklijke Akademie, of althans de verkenningscommissie die het rapport schreef, kiest niet voor het Nederlands, zoals in 2003, maar beveelt aan dat de keuze Nederlands en/of Engels veel zorgvuldiger gemaakt zou moeten worden dan tot nu toe gebeurt. De verkenningscommissie constateert dat de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (waarin staat dat Nederlands de voertaal aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen is) in feite een dode letter is. De uitzonderingen uit die clausule zijn regel geworden. Nederland is wat betreft de verengelsing van het tertiaire onderwijs in Europa 'vooraanstaand'.
De KNAW concludeert dat niet automatisch kan worden gezegd dat het beter is om een opleiding aan te bieden in het Nederlands of het Engels. Belangrijk is vooral dat de taalkeuze goed doordacht en goed gemotiveerd wordt gemaakt, op basis van de doelstellingen en de inhoud van de opleiding. Daarbij wijst de KNAW er ook op dat het niet altijd nodig is om een opleiding helemaal in het Engels of helemaal in het Nederlands aan te bieden: allerlei tussenvormen zijn mogelijk, meldt het rapport lafjes.
Opmerkelijk is dat de schrijvers van het rapport stellen dat er weinig structureel onderzoek beschikbaar (is) naar de consequenties van de keuze voor een bepaalde onderwijstaal in het hoger onderwijs voor de arbeidsmarkt. Daardoor zou het moeilijk in algemene zin te bepalen zijn of een Nederlandstalige, een Engelstalige of meertalige opleiding het beste voorbereidt op de arbeidsmarkt. Het overgrote deel van de universitair geschoolden komt op de Nederlandse arbeidsmarkt terecht, slechts een klein deel houdt zich bij de wetenschap. Dat zou betekenen dat de keus niet moeilijk is, maar die conclusie trekt de commissie niet (omdat er te weinig onderzoek naar gedaan is?).
Op 6 oktober zal er bij de KNAW in Amsterdam een discussiebijeenkomst worden gehouden over het rapport. Aanmeldingen bij de KNAW.
De verkenning "Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs" is geschreven door een commissie onder voorzitterschap van Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. Het rapport is gratis te bestellen of binnen te halen.

BON zoekt ondertekenaars voor petitie
30 juni 2017 - Beter onderwijs Nederland is op zoek naar steun voor een petitie die de verengelsing van het hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland aan de kaak stelt. Al eerder kondigde BON aan naar de rechter te stappen als politiek Nederland niet van zins is de opmars van het Engels in het hoger en wetenschappelijk onderwijs terug te dringen. Je kunt de petitie tekenen op de webstek van BON.

Proef met meertalige kinderopvang van start
22 juni 2017 - Het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft het mogelijk gemaakt om op experimentele basis meertalige dagopvang en meertalig peuteropvang aan te bieden. Deelnemende organisaties kunnen tot 50% van de tijd opvang in het Duits, Engels of Frans aanbieden. De proef loopt over een periode van vier jaar en wordt begeleidt door een onderzoekscommissie.
De algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling die dit mogelijk maken, treden op 1 juli in werking. Vanaf 1 juli tot 31 augustus kunnen kinder- en peuteropvangcentra zich aanmelden om mee te doen aan het experiment. In de AMvB staan de criteria waaraan deelnemers moeten voldoen om mee te kunnen doen aan het experiment.
Er kunnen maximaal vijftien kindercentra en maximaal vijf peuterspeelzalen deelnemen aan dit experiment.
Bron: Onze Taal

Lofprijs uitgereikt aan mycologen
Uitreiking Lofprijs 2016 aan mycologen15 juni 2017 -Donderdag is in de panden van de voormalige drukkerij Johan Enschedé in Haarlem de Lofprijs der Nederlandse taal 2016 uitgereikt aan de Vlaams-Nederlandse naamcommissie van mycologen, die ruim 500 Nederlandse namen bedacht voor in België en Nederland nieuw aangetroffen paddestoelen. De Haarlemse wethouder en loco-burgemeester Cora-Yfke Sikkema overhandigde de stoffelijke blijken van de Lofprijs aan drie vertegenwoordigers van de naamcommissie, die speciaal zijn ontworpen en vervaardigd door Nieuwe Gracht-producties. De uitreiking werd muzikaal opgeluisterd door het Haarlemse gezelschap het Ampzinggenootschap, mede-organisator van de prijsuitreiking. De presentatie was in de deskundige handen van Mylou Frencken.
Na de uitreiking werd er door een aantal vertegenwoordigers van taalorganisaties een exposé gegeven van doelstelling en te ondernemen acties. Doel is dat er meer samenwerking komt tussen de diverse organisaties. De winnaar van de Sofprijs der Nederlandse taal 2016, het kabinet Rutte II, had aangegeven geen gelegenheid te kunnen vinden om de prijs in ontvangst te nemen.
Diavoorstelling van de uitreiking

BON mogelijk naar de rechter
om Engels in hoger onderwijs
30 mei 2017 - De onderwijsorganisatie Beter Onderwijs Nederland (BON) dreigt naar de rechter te gaan, omdat veel opleidingen in het hoger onderwijs op Engels als voertaal zijn overgestapt, ook al stelt de wet op het wetenschappelijk en hoger onderwijs (WHW) dat Nederlands de voertaal is. BON stelt dat de hogescholen en universiteiten veelal om verkeerde redenen op het Engels overgaan. "Ze gooien het Nederlands gewoon overboord om meer buitenlandse studenten aan te trekken", stelt BON-voorzitter Ad Verbrugge.
De gang naar de rechter blijft alleen uit als het nieuwe kabinet in het regeerakkoord opneemt strenger op te treden tegen tegen het desastreuze taalbeleid van hogescholen en vooral universiteiten. De afgelopen jaren heeft BON al vaker bij het ministerie van Onderwijs aangedrongen op handhaving van de WHW. Volgens de vereniging bieden hogescholen en universiteiten echter steeds meer Engelstalige opleidingen aan om meer geld te verdienen. Buitenlandse studenten leveren meer geld op dan Nederlandse.
Kwaliteit
Nederlandse studenten moeten te veel aan kwaliteit inleveren, vindt BON. "Hogescholen en universiteiten klagen nu al dat veel eerstejaars het Nederlands niet eens goed beheersen, laat staan Engels", zegt Verbrugge. Bovendien spreken ook docenten het Engels onvoldoende om écht goed les te kunnen geven. "Als we studenten echt goed Engels willen leren, kunnen we ze beter een halfjaar naar Engeland of Amerika sturen. Het niveau van Engels als moedertaal halen ze zo nooit," aldus de voorzitter.
Beter Onderwijs Nederland vindt dat het ministerie de wet strikter moet handhaven en per opleiding moet bekijken of de overstap op het Engelse onderwijs noodzakelijk is voor een beter studieresultaat. Zeker in de eerste fase is dat volgens BON meestal niet het geval. Verbrugge: "Het Engels hoeft echt niet helemaal uit de opleidingen te verdwijnen, maar er moet meer aandacht zijn voor de taalbeheersing van studenten."
Steun bij D66
In de Tweede Kamer vindt BON steun. "Het moet niet zo zijn dat de overstap naar de Engelse taal een verdienmodel voor het hoger onderwijs is en dat is nu wel het geval," erkent D66-Kamerlid Paul van Meenen. Een opmerkelijke uitspraak voor een lid van de partij die een vrij klakkeloze voorstander is van de verengelsing van het Nederlandse onderwijs. Volgens het CDA is het onmogelijk dat 80% van de tweedefaseopleidingen in het Engels gegeven moet worden. "Het is niet in zoveel gevallen relevant voor het wetenschappelijk onderzoek of voor de baan die de studenten later krijgen. Veel studenten blijven gewoon in een Nederland werken," zegt Kamerlid Harry van der Molen.
De Kamerleden vinden dat het Engelstalige onderwijs ten koste gaat van de kwaliteit van het Nederlands. SP-er Peter Kwint: "Taalkennis moet je blijven ontwikkelen, ook tijdens de studie. Het niveau van het Nederlands is bij veel studenten al te laag bij de start van de opleiding." Minister Bussemaker laat nu onderzoeken waarom het bij het hoger onderwijs zo uit de hand is gelopen. Ze vindt echter wel dat onderwijsinstellingen hun taalbeleid zelf moeten kunnen vormgeven. Wel zegt ze het onacceptabel te vinden als de overstap op het Engels alleen uit financiële overwegingen gebeurt. Bussemaker stelt dat de voertaal een opleiding moet verbeteren. BON is klaar voor de strijd.
Bron: Economisch Dagblad

Nederlands sterk in eigen taalgebied (?)
8 mei 2017 - Het Nederlands is veruit de belangrijkste taal in Nederland en Vlaanderen. Dat zou zijn gebleken uit onderzoek van het Meertens-instituut en de universiteit van Gent in het kader van het Taalunieproject De staat van het Nederlands. Het project richt zich op tweejaarlijkse sondering van de positie van het Nederlands op diverse deelgebieden in het Nederlands taalgebied.
Het Nederlands zou volgens de onderzoekers in alle onderzochte maatschappelijke gebieden de boventoon voeren, maar ze tekenen wel aan dat in de informatievoorziening op het web (meer in Nederland dan in Vlaanderen) en in de muziek (in Nederland en Vlaanderen) het Engels het aan belang wint. Daarnaast neemt het Engels een stevige positie in binnen de masteropleidingen aan universiteiten (met name in Nederland) en bij de wetenschappelijke publicaties (in Nederland en Vlaanderen). In deze deelgebieden lijkt het Engels niet naast, maar in de plaats van het Nederlands te komen en dat vraagt om enige maatschappelijke reflectie, zo stellen de onderzoekers.
De Taalunie gaat met de conclusies aan de slag om 'waar nodig nieuw beleid ontwikkelen om de positie van het Nederlands verder te ondersteunen en te verstevigen'. Op woensdag 10 mei en donderdag 11 mei a.s. komt de Taalunie met een eerste reactie op de voornaamste bevindingen uit het onderzoek. Dit gebeurt tijdens de presentaties van de Atlas van de Nederlandse taal van uitgeverij Lannoo in Brussel en Den Haag.
De belangrijkste cijfers op een rij:
Sociaal verkeer
In Nederland spreekt 88,8 % van de deelnemers altijd Nederlands in zijn of haar naaste omgeving, in Vlaanderen is dat 91,1 %. Ook in sociale situaties, zoals in de supermarkt, bij de huisarts en in het ziekenhuis, is het Nederlands steevast de voertaal. Friesland en Brussel vertonen als tweetalige gebieden natuurlijk een ander beeld.
Werk
In Nederland en Vlaanderen verloopt de interne communicatie met collega's en leidinggevenden in zo'n 80 % van de gevallen uitsluitend in het Nederlands. De externe communicatie met klanten en andere organisaties verloopt in zo'n tweederde van de gevallen uitsluitend in het Nederlands.
Media en Cultuur
Van de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek zegt 52,2 % nieuws uitsluitend in het Nederlands tot zich te nemen, van de Vlaamse deelnemers 56,8 %. Van de Nederlanders geeft 28,3 % aan naast Nederlands ook Engels te gebruiken, van de Vlamingen 21 %. Als het gaat om webnieuwsvoorziening alleen en niet om kranten en televisie, geven meer Nederlandse deelnemers aan zowel Nederlands als Engels te gebruiken (41 %) dan uitsluitend Nederlands (38,2 %). Van de Vlaamse deelnemers blijft een meerderheid ook op het web uitsluitend Nederlands gebruiken (44,1 %), al geeft ook bij hen een grote groep aan voor zowel Nederlands als Engels te kiezen (32,1 %). Van de Nederlandse deelnemers zegt 60,6 % altijd Nederlands te gebruiken op sociale media, van de Vlaamse deelnemers 59,7 %. Naast Engels (in Nederland) en Engels en Frans (in Vlaanderen), worden op sociale media ook meer thuistalen gebruikt, zoals de Berbertaal Tamazight (in Nederland) en het Turks (in Vlaanderen).
Onderwijs en Wetenschap
Van het basisonderwijs tot het niet-universitair hoger onderwijs is het Nederlands de voornaamste lestaal, in Vlaanderen nog uitgesprokener dan in Nederland. In het universitaire onderwijs verandert dat beeld ingrijpend, in Nederland nog meer dan in Vlaanderen, met name in de masteropleidingen en aan de technische universiteit. Het maatschappelijk draagvlak voor andere lestalen dan het Nederlands in niet-taalvakken, neemt toe met het onderwijsniveau. In het hoger onderwijs is hiervoor een uitgesproken meerderheid, in zowel Nederland als Vlaanderen. In 2015 werd 96 % van de Nederlandse proefschriften en 92,5 % van de Vlaamse doctoraten in het Engels geschreven en slechts 3,2 % en 6,2 % in het Nederlands. Wetenschappelijke publicaties in het algemeen, volgen deze cijfers.
Bron: Taalunie

EU discrimineert stevig op taal
26 april 2017 - Ooit was het idee dat alle EU-talen gelijkwaardig zouden zijn, maar inmiddels discrimineert de unie stevig op taal. Webstekken van EU-organisaties gebruiken vooral Engels en Frans en in mindere mate Duits en de rest van de EU-talen komt er bekaaid van af. Als je bij de EU solliciteert dan moet je je bij het bureau voor personeelsselectie bedienen van of het Engels, of het Frans of het Duits. Daar is nu door het Europese Gerechtshof een stokje voor gestoken.
Dat betekent niet dat de sollicitant zich nu mag bedienen van zijn/haar eigen officiëe EU-taal. Weliswaar mag hij/zij haar/zijn sollicitatieformulier in de eigen taal invullen, maar moet voor het verdere verloop van de procedure kiezen uit de 'grote' drie, plus Italiaans en Spaans. Alle talen in de EU zijn gelijk, sommige talen zijn gelijker dan andere talen.
Bron: Onze Taal

IJslanders beducht voor hun taal
24 april 2017 - Het IJslands dreigt het slachtoffer te worden van het digitale tijdperk. De taal wordt maar door 320 000 sprekers gedragen en voor vele elektronische en webtoepassingen zijn versies in het IJslands niet voorhanden. Ook de onstuimige groei van het toerisme naar IJsland speelt een rol in dit proces van taalverdringing. Elke tweede nieuwe baan in dat land zou iets met toerisme te maken hebben. De IJslanders schakelen in voorkomende gevallen meestal noodgedwongen over op het Engels en volgens onderzoekers heeft dat nu al gevolgen voor de beheersing van de moedertaal onder jongeren.
Oud-president Vigdis Finnbogadottir vertelde aan het persbureau Associated Press dat IJsland maatregelen moet nemen om zijn taal te beschermen. Zij vindt het bijzonder belangrijk dat er een programma komt waarmee allerlei elektronische en digitale toepassingen ook met het IJslands overweg kunnen. "Anders eindigt het IJslands net als het Latijn." Er zijn inmiddels plannen om een databank te bouwen, waaruit web- en andere ontwikkelaars kunnen putten om hun programma of toepassing ook in het IJslands aan te kunnen bieden.
Bron: Onze Taal,Seattle Times

Wordt Nederland 'Engelsmoe'?
14 april 2017 - Onderzoek van Alison Edwards, Robert Fuchs en Rutger-Jan Lange onder ruim 4000 Nederlandse en Duitse respondenten naar hun houding tegenover het Engels zou hebben aangetoond dat, over het geheel genomen, Engels gezien wordt als een nuttige extra taal. De groep die positief tegenover het Engels stond was door de bank genomen jonger, beter opgeleid en stedelijker dan de 'negatievelingen'. Dat gold voor beide landen.
In beide landen werd Engels niet beschouwd als bedreiging voor de eigen taal, zij het dat de Duitse respondenten daar iets meer van overtuigd waren dan de Nederlandse. Opmerkelijk is dat de drie onderzoekers bij de Nederlandse respondenten een zekere 'Engelsmoeheid' ontwaarden. Het onderzoek zou een tweedeling tussen de Engelskundige elite en de Engelsonkundigen bevestigen, aldus het drietal.
Bron: Onze Taal

Nieuwe Taaluniedirecteur: "Hebben Vlamingen
en Nederlanders nog wel dezelfde taal?"
10 maart 2017 -In een vraaggesprek in de Volkskrant vraagt de nieuwe directeur van de Taalunie Hans Bennis zich af of Vlamingen en Nederlanders nog wel dezelfde taal spreken.
Nederlanders en Vlamingen hebben vaak eigen uitdrukkingen. Als je als Hollander tegen een Vlaming zegt dat ie een bakkie wil doen, dan zal die wel even moeten nadenken wat dat betekent. Omgekeerd zal die Hollander niet meteen in de gaten hebben wat een tas koffie is. Er is Nederlands Nederlands en Vlaams Nederlands. Bennis vindt dat we ons de vraag moet stellen of we samen nog wel een taal hebben.
Dat lijkt een vreemde vraag voor iemand die net baas is geworden van een instituut van Nederland en Vlaanderen om de gezamenlijke taal te 'verzorgen'. Het lijkt wel of hij meteen en de poten van zijn eigen stoel zaagt. Bennis heeft natuurlijk wel een punt als hij het heeft over de ondertiteling van Nederlandse en Vlaamse films over en weer, maar dat overkomt ook sommige Nederlanders in Nederland en Vlamingen in Vlaanderen de naar het idee van de tv-mensen een iets te afwijkend taalgebruik hebben. De vraag is alleen hoe noodzakelijk die ondertiteling is. Zowel Nederlanders als Vlamingen verleren daardoor lichte taalafwijkingen te verstaan.
Bennis heeft ook een punt dat waar de Vlamingen niet zo lang geleden een zo verzorgd mogelijk Nederlands spraken ze nu steeds meer terugvallen op wat het verkavelingsvlaams wordt genoemd. Bennis: "Je merkt dat zelfs het Nederlands op de VRT steeds vrijer wordt, al is dat altijd nog netter dan ons Nederlands."
Bron: de Morgen

"Taal is meer dan handelswaar"
9 maart 2017 - "Taal is zoveel meer dan een instrument van communicatie, laat staan handelswaar die ze de laatste decennia lijkt te zijn geworden. In taal komt de wereld tot stand", zei Ad Verbrugge tijdens een discussie aan de universiteit van Gent over de taal van het hoger onderwijs. In België is de situatie nog lang niet zo erg als in Nederland, maar ook door wordt de roep om meer Engels steeds luider.
De Universiteit Gent heeft een bewogen taalgeschiedenis. Eerst was Latijn de taal van onderwijs en onderzoek. Met de oprichting van België in 1830 werd dat Frans, tijdens de Eerste Wereldoorlog even Nederlands (met een Duits accent) en dan weer Frans. Vanaf 1923 Frans en Nederlands en vanaf 1930 Nederlands. Nu nestelt Engels zich naast Nederlands. De Gentse universiteit interpreteerde ooit het akkoord van Bologna, waarin afspraken werden gemaakt over de inrichting van de Europese academia, als een aansporing het onderwijs in het Nederlands te blijven geven. In Nederland werd die verklaring aangegrepen om de universiteiten verregaand te verengelsen.
Verbrugge, hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam en oprichter van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), mocht in een debat over dat thema op de Blandijn de aftrap geven. Hij boog zich over de bestaansredenen van een universiteit. "Als je de eigen taal aan de bovenkant van je cultuur niet meer cultiveert, dan druppelt die niet meer door naar onder, naar de Jordaan of de achterstandswijk", stelde hij. "Dan versterk je de kloof tussen elite en volk die vandaag al bestaat."
Hij bezong de lof van de universiteit als plaats van vertaling. Juist de worsteling met concepten, met Griekse woorden bij Aristoteles bijvoorbeeld, heeft hem het meest verrijkt. "Er zijn weinig mensen die deze wereld in meer talen tot stand kunnen brengen."
Ook politicoloog Hendrik Vos had die ervaring. Hij stelde dat hij zijn studenten iets onthoudt als hij in het Engels doceert, omdat hij nu eenmaal beter, accurater, complexer en eleganter in zijn Nederlands formuleert en er zoiets broodnodigs als meer humor in kan leggen.
Informaticus Koen De Bosschere bleek daar minder problemen mee te hebben. Die kwam aanzetten met de rooskleurige Shanghai-ranking van de UGent. Natuurlijk moet je wereldwijd studenten, doctorandi en onderzoekers aantrekken en dat moet je in en met het Engels doen, stelde hij. De universiteit zal internationaal zijn of niet zijn. Vos repliceerde dat die lijstjes hem niets zeggen. Hij wil goed lesgeven en denksporen achterlaten bij zijn studenten.
Andere culturen
Internationalisering wordt, zeker in Nederland, vrijwel gelijkgesteld met verengelsing, maar internationalisering gaat meer over het leren van andere culturen en dus talen, zoals ooit de bedoeling was van de Erasmusprogramma's. Een ander stevig argument voor het handhaven van de eigen taal als lestaal van de universiteit is dat het overgrote deel van de afgestudeerden in de eigen taal- en cultuurgemeenschap terecht zal komen.
Bron: Ons Erfdeel

Rutte II krijgt Sofprijs, de Lofprijs
gaat naar mycologencommissie
30 januari 2017 - Het kabinet Rutte II krijgt de Sofprijs der Nederlandse taal 2016. Directe aanleiding voor de Sofnominatie van Rutte II was de webstek die werd ingericht ter gelegenheid van het Nederlandse EU-voorzitterschap http://europebypeople.nl/ met de "the official cultural programme for the Netherlands Presidency of the European Union 2016". Hier en daar vind je nog wat verdwaald Nederlands maar verder is die stek vrijwel geheel in het Engels. Dat is niet de eerste en enige keer dat dat kabinet het Nederlands een slechte dienst heeft bewezen. Eerder vierde staatssecretaris Sander Dekker zijn persoonlijke 'triomf' met het binnenhalen van een wetswijziging die de verregaande vertweetaliging van het basisonderwijs mogelijk maakt. Daarnaast heeft minister Lodewijk Asscher, de man van het nieuwe patriottisme, een wet door het parlement gejast, waarin buitenschoolse opvang tot maximaal de helft van de tijd in het Engels (officieel in een tweede taal) kan worden afgewerkt. Rutte II is een kabinet dat het Nederlands op diverse fronten in de kou heeft gezet. Ook de Vlaamse politici Gwendolyn Rutten, voorzitster van de Vlaamse liberale partij, en EU-adept Guy Verhofstadt behoorden tot de kandidaten.
De Lofprijs der Nederlandse taal 2016 gaat naar de Nederlands-Vlaamse commissie van mycologen. Die commissie heeft voor 500 paddenstoelen die de laatste jaren voor het eerst in Nederland en Vlaanderen zijn aangetroffen Nederlandse namen bedacht. Het bijzondere is dat deze commissie geen talige achtergrond heeft, maar als specialisten in hun vakgebied de Nederlandse taal hebben verrijkt, een getuigenis van de levenskracht van de Nederlandse (wetenschappelijke) terminologie, het meest dynamische deel van elke taal. De Nederlands-Vlaamse paddenstoeldeskundigen versloegen onder meer een drietal Vlaamse hoogleraren, waaronder Bruno de Wever, die pleitten voor het behoud van het Nederlands aan de Vlaamse universiteiten.

Hans Bennis wordt algemeen secretaris Taalunie
Hans Bennis, nieuwe algemeen secretaris Taalunie7 december 2016 - Het Comité van ministers heeft Hans Bennis benoemd tot de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie. Op 1 februari begint Bennis aan zijn nieuwe taak.
Bennis studeerde Nederlands en algemene taalwetenschap en is verbonden geweest aan verschillende universiteiten. In 1998 werd hij directeur van het Meertens-instituut. Eerder dit jaar werd bekend dat hij die functie per 1 januari neerlegt.
Volgens Bennis is zijn grootste opgave als algemeen secretaris het vertrouwen te herstellen in de Nederlandse Taalunie. Hij stelt zich ten doel de organisatie tot een gewaardeerde partner te maken in discussies over de Nederlandse taal- en letterkunde. Het is onduidelijk of daar ook de zorg voor het wel en wee van het Nederlands valt. Die uitspraak van Bennis lijkt op een verwijt aan de inmiddels vertrokken vorige Taaluniesecretaris Geert Joris.
Bron: Onze Taal

Nederlanders beter in Engels
dan andere niet-Engelstaligen
15 november 2016 - De Engelse lees- en luistervaardigheden van Nederlanders zijn beter dan die van anderen voor wie het Engels niet de moedertaal is. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van taalonderwijsbureau Education First. Het is voor het eerst dat Nederland op de eerste plek staat - vorig jaar stonden de Denen bovenaan.
In het onderzoek zijn de lees- en luistervaardigheid geanalyseerd van 950 000 volwassenen uit 72 landen waar het Engels niet de eerste taal is. De spreek- en schrijfvaardigheid zijn niet getest. Volgens critici is het jaarlijkse onderzoek mede daardoor niet representatief en kunnen er dus geen conclusies aan worden verbonden.
Het onderzoek van Education First maakt eens te meer duidelijk dat Nederlanders al zeer goed scoren zonder dat daar tweetalig onderwijs voor nodig is geweest, waar staatssecretaris Sander Dekker (VVD) een groot voorstander van is. Om welk probleem op te lossen, vroeg een SP-senator hem dan ook.
Bron: Onze Taal

Luxemburgse taalpetitie massaal ondertekend
25 oktober 2016 - Een petitie waarin het Luxemburgse parlement verzocht wordt het Luxemburgs (Letzeburgs) tot overheidstaal van Luxemburg te maken, is door een recordaantal Luxemburgers ondertekend. Het oogmerk is de positie en de overlevingskansen van deze taal zeker te stellen.
De petitie werd door bijna 15 000 Luxemburgers ondertekend. Er wonen ruim een halfmiljoen mensen in Luxemburg volgens de Wikipedia, waaronder veel buitenlanders. 4500 handtekeningen zouden al goed geweest zijn voor een parlementaire behandeling.
Inmiddels is er ook een tegenpetitie, waarin opgeroepen wordt alles bij het oude te laten. In de praktijk zijn het Frans en het Duits de meestgeschreven talen, maar is het Letzeburgs sterk in de onderlinge communicatie. Volgens opstellers van deze petitie zou de verhoging van de status van het Letzeburgs niet goed zijn voor de vele buitenlanders die in het land werken. Opmerkelijk is dat de krant waaruit dit bericht komt, Luxemburger Wort, een versie in het Frans, Duits, Engels én Portugees heeft, maar niet in het Letzeburgs.
Bron: Onze Taal

Taalvaardigheid eerstejaars belabberd
20 oktober 2016 - Hogescholen en universiteiten zijn ontevreden over het taalniveau van hun eerstejaarsstudenten, blijkt uit eigen onderzoek van het AD. Veel hogeronderwijsinstellingen hebben aan het begin van het studiejaar hun eerstejaars een taaltoets laten maken. Hieruit is gebleken dat bij een groot percentage studenten de taalvaardigheid onder de maat is.
Steeds vaker wordt er gewezen op het verband tussen het taalniveau van studenten en hun studiesucces. In de nieuwsbrief van de Taalunie komen deze week twee hogescholen aan het woord over deze kwestie. Volgens Odisee (Vlaanderen) en de Hogeschool van Amsterdam zouden meer studenten hun opleiding met succes afronden als hogeronderwijsinstellingen investeren in structureel taalvaardigheidsbeleid.
Bron: Onze Taal

"Nederlands met stip belangrijkste taal bij bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen"
11 oktober 2016 - Volgens een onderzoek van het Meertensinstituut en de universiteit van Gent ("Aan het werk met de Staat van het Nederlands") is het Nederlands 'met stip' de belangrijkste taal in het bedrijfsleven in Nederland en Vlaanderen, zowel intern als extern belangrijkste taal. Als er naast Nederlands ook een andere taal wordt gebruikt, dan is dat vooral het Engels. Het onderzoek is het eerste in wat een serie zou moeten worden: de Staat van het Nederlands. Aan het onderzoek namen zo'n 6500 mensen mee, waarvan 3500 uit Vlaanderen.
De mondialisering laat zich dus wel voelen in het bedrijfsleven, maar vormt bij deze nulmeting geen ÔbedreigingÕ voor het Nederlands in het bedrijfsleven, zo schrijven de rapporteurs. De onderzoekers zien dat niet als een voorbode voor de teloorgang van het Nederlands. In de regioÕs Vlaanderen en Brussel speelt Frans een grotere rol dan in Nederland, maar dat lijkt voor de hand te liggen.
Bron: Onze Taal

VUB wordt meertalige universiteit
28 september 2016 - De Vrije Universiteit Brussel wordt meertalig met een stevige verankering van het Nederlands, zo stelt de nieuwe rector Caroline Pauwels. Ze vindt dat haar universiteit het kosmopolitische karakter van Brussel moet incorporeren.
De VUB mag geen eilandje meer zijn in de hoofdstad, stelt de rector. De universiteit moet de komende jaren Brussel omhelzen en een goed middel daartoe is meertaligheid. "We zijn een Nederlandstalige universiteit, maar we gaan ons veel meer meertalig positioneren, om studenten beter voor te bereiden op een nieuwe internationale realiteit die de hunne zal zijn. Ze zijn er ook zelf meer en meer vragende partij voor."
Pauwels ziet verschillende mogelijkheden om die meertaligheid te verwezenlijken. Een waar ze verder werk van wil maken is de introductie van andere talen in de reguliere Nederlandstalige opleidingen. "Ik denk bijvoorbeeld aan het overnemen van vakken in het Frans van de ULB, onze Franstalige zusteruniversiteit of onze studenten kunnen zich ook verplaatsen naar een ULB-campus om er les te volgen." Docenten met een Franstalige of Engelstalige achtergrond wil ze ook de kans geven om in die taal te doceren.
Bron: de Standaard

Taalunieraad pleit voor sterke positie van
Nederlands in wetenschap en hoger onderwijs
26 september 2016 - De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren pleit voor een sterke positie van het Nederlands in wetenschap en hoger onderwijs. Om die te kunnen garanderen, roept de Raad alle betrokkenen op om een weldoordacht talenbeleid te voeren waarin het Nederlands, naast het Engels en andere talen, een sterke rol blijft vervullen. Op dit moment is een maatschappelijk debat gaande over de ver doorgeslagen verengelsing van wetenschap en hoger onderwijs. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren wil daar een bijdrage aan leveren door het belang van het Nederlands te onderstrepen.
De Raad onderkent het belang van het Engels voor internationalisering, maar benadrukt daarbij het belang van het Nederlands voor de eigen samenleving. Hij hecht er veel belang aan dat iedereen - ongeacht opleiding, beroep of sociale klasse - toegang heeft tot kennis en inzichten die in de wetenschap worden ontwikkeld. Daarom pleit de Raad voor het gebruik van het Nederlands, aangezien de taal van onze maatschappij hiertoe de beste kansen biedt.
De notitie 'Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs' (pdf) verschijnt in aanloop naar de Europese Dag van de Talen (26 september) en de Taalunie-talendebatten (26 en 30 september) rond meertaligheid in het onderwijs.
De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de Taalunie. De Raad kan adviezen uitbrengen op verzoek van het Comité of op eigen initiatief en bestaat uit deskundigen op het terrein van de Nederlandse taal, onderwijs, wetenschap, letteren en cultuur. De Raad wordt voorgezeten door Reinhild Vandekerckhove; Kete Kervezee is vicevoorzitter.
Bron: Taalunie

Taalmuseum in Leiden geopend
20 september 2016 Op 19 september opende het nieuwe Taalmuseum Leiden zijn eerste tentoonstelling in het stadhuis van Leiden. De tentoonstelling 'Van wie is de taal?' in nodigt uit om na te denken over je eigen taalgebruik, aldus Niels Schiller. De hoogleraar in taalwetenschap is samen met tal van andere Leidse onderzoekers lid van de redactieadviesraad van het Taalmuseum. "We laten zien dat taal nooit neutraal is en dat ieder taalgebruik reacties oproept." Dat blijkt bijvoorbeeld bij de vitrinekast over het woord 'neger'. Voor velen is dat een beledigend woord dat vermeden moet worden, maar oud-voetballer Winston Bogarde noemde zijn boek 'Deze neger buigt voor niemand'.
Het Taalmuseum Leiden heeft geen eigen gebouw en organiseert al zijn activiteiten in openbare ruimtes, zoals het taalpraatprogramma in de Leidse Schouwburg in de laatste Nacht van Kunst & Kennnis. Hierin analyseerden neerlandici de taal van politici als Pim Fortuyn en Joop den Uyl. "Taal verdient een levendig en laagdrempelig podium", stelt Erik Schilp. De Leidse alumnus ontwikkelde het concept voor het museum dat vooral wisselwerking met het publiek zoekt.
Op de tentoonstelling kan ook iedereen suggesties doen voor nieuwe, zelfbedachte woorden. Bij woordenlijstjes staat de vraag welk woord de bezoeker gebruikt: zeg jij zalig, denderend, mieters, hip, blits, cool, onwijs, gaaf, vet of chill? Direct na de start van de expositie barstte een discussie los op twitter: waarom staan 'gers' en 'biek' er niet bij?
Het museum richt zich op verschillende doelgroepen. Zo komen er activiteiten voor kinderen, jongeren, taalliefhebbers, amateurs en vakmensen. De tentoonstelling 'Van wie is de taal?' loopt van 19 september tot en met 6 januari in het stadhuis van Leiden en is gratis toegankelijk.
Bron: universiteit van Leiden

Steeds meer studies volledig in het Engels
26 augustus 2016 - Het merendeel van de universitaire opleidingen wordt dit jaar volledig in het Engels gegeven. Dat blijkt uit een inventarisatie van De Volkskrant. Over het geheel wordt 60% van de opleidingen in het Engels gegeven, bij masteropleidingen is dat zelfs 70%. Niet zo lang geleden beweerde onderwijsminister Jet Bussemaker nog dat er 'best nog wel veel Nederlands' gebruikt wordt aan de Nederlandse universiteiten. Niet dus.
Volgens de Volkskrant hebben de universiteiten verschillende argumenten om voor het Engels te kiezen. Universiteiten willen bijvoorbeeld beter aansluiten op de internationale academische wereld, de concurrentie aangaan met universiteiten wereldwijd en meer buitenlandse studenten trekken. Het deert ze kennelijk niet wat die taalkeuze betekent voor de onderwijskwaliteit of voor de positie van het Nederlands in het eigen taalgebied. Er is al enige tijd een discussie over de de overheersende positie van het Engels in het Nederlandse hoger onderwijs aan de gang. Die, wat late discussie, is voorzichtig in gang gezet door opstellers van het Taalmanifest, tevens Lofprijswinnaars van 2014: Lucinda Dirven, Emilie van Opstall, Mieke Koenen en Piet Gerbrandy.
Bron: Onze Taal

KNAW bereidt een rapport voor
over Engels op de universiteit
11 juli 2016 - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bereidt een rapport voor over het gebruik van het Engels op de universiteit. De KNAW kreeg in 2004 de eerste Lofprijs der Nederlandse taal voor het rapport "Nederlands, tenzij..." Dat advies is grotelijks in de wind geslagen en het Engels verdringt op sommige universiteiten het Nederlands vrijwel geheel. Een opleiding in Tilburg heeft zich zelfs al met een Engelse naam getooid.
Bij wijze van voorbereiding op dat rapport had de Nederlandse vereniging van samenwerkende universiteiten (VSNU) in het Trippenhuis, het fraaie hoofdkwartier van de KNAW, een symposium over dat thema georganiseerd. Uit een verslag wordt duidelijk dat diverse universiteiten Engels inzetten als marketinginstrument. Zo worden opleidingen in de communicatie in Groningen en psychologie in Nijmegen verengelst toen de studentenaantallen gingen teruglopen. Lofprijswinnaar Piet Gerbrandy, UvA-docent Griekse en Latijnse talen en culturen en ook dichter, vroeg zich af of het mogelijk is in het Engels met dezelfde geestdrift les te geven als in het Nederlands. "Wij hebben het over de vraag of het mogelijk is om adequaat in het Engels onderwijs te geven. Ik denk dat wij dat kunnen en als we dat niet kunnen dan moeten we het leren, maar ik mis een heel belangrijk punt. Onderwijs is niet alleen adequaat overbrengen van informatie, maar is ook bezieling, enthousiasme en liefde. Ik moet de eerste Nederlandstalige docent nog tegenkomen die in staat is om niet in zijn moedertaal, maar in het Engels diezelfde bevlogenheid en hartstocht over te brengen als in zijn moedertaal.", aldus het verslag. Martin Paul, collegevoorzitter van de universiteit in Maastricht (een vrijwel geheel verengelst instituut) riep om 'zakelijkheid' (mannen als Paul zien de universiteit als een bedrijf). Hij vond dat in de discussie emoties niet de boventoon moeten voeren. Hij zei blij te zijn met het besluit van de KNAW te gaan kijken naar de feiten en naar wat de waarde is van meertaligheid. Over de waarde van het behoud van het Nederlands als volwassen cultuurtaal sprak Paul niet. Hij liep vast op het resultaat vooruit: "We hebben straks met het KNAW-rapport een handleiding waar wij gezamenlijk mee uit de voeten kunnen, zowel universiteiten als hogescholen."
Bron: ScienceGuide.nl

Taalunie presenteert Staat van het Nederlands
23 juni 2016 - Tijdens de komende tweede week van het Nederlands zal de Nederlandse Taalunie de Staat van het Nederlands presenteren. Het gaat dan om de taalkeuze in het Nederlandse taalgebied. Het Meertens-instituut en de Universiteit Gent zullen een bijdrage aan het project leveren en hebben het StaatNed-forum opgericht. Iedereen is van harte welkom aan dit forum deel te nemen teneinde de staat van het Nederlands in kaart te brengen.
Welke taal gebruiken inwoners van Nederland en Vlaanderen in welke situatie? Wanneer kiezen mensen voor Nederlands en wanneer voor Frans, Fries, Chinees, Tamazight, Turks of een andere taal? In huidige tijd zijn antwoorden op deze vragen niet zo vanzelfsprekend, denkt de Taalunie. Daarom heeft die organisatie het project Staat van het Nederlands ('StaatNed') in het leven geroepen. Het is de bedoeling dat er gegevens worden verzameld over de taalkeuzes in het Nederlandse taalgebied. Op internet staat een enquête over dit onderwerp. De Taalunie wil de situatie rond taalkeuze elke twee jaar bijwerken.
Bron: Taalunie

Henk Hofland overleden
Henk Hofland tijdens Lofprijsuitreiking21 juni 2016 -Vandaag is journalist, opiniemaker en taalliefhebber Henk Hofland overleden. Hofland heeft zijn sporen verdiend in de journalistiek. In 1999 werd hij uitgeroepen tot journalist van de eeuw. In 2010 kreeg hij de PC Hooftprijs. Hofland kreeg de Lofprijs der Nederlandse taal 2012 voor de stukjes van zijn alter ego S.Montag over de teloorgang der Nederlandse taal. Bij het in ontvangst nemen van de prijs in stadskasteel Oudaen in Utrecht stelde Hofland dat Nederland rap op weg is een tweetalig land te worden. "Nederland is bezig, tweetalig te worden, met onze moedertaal en een ander soort taal die we vroeger steenkolenengels noemden. Een klunstaal die alleen hier begrepen wordt." Blijf ertegen vechten!" Hofland is 88 jaar geworden.

Nederlanders spreken goed Engels, zegt Cambridge
7 juni 2016 - Uit onderzoek van de universiteit van Cambridge (Eng) zijn gebleken dat Nederlanders het Engels vrij goed beheersen. De universiteit onderzocht hoe het met de Engelse taalvaardigheid staat in 72 landen waar het Engels niet de eerste taal is. Nederland behaalde een derde plaats, na Zweden en Estland.
Volgens de onderzoekers is dit vooral te danken aan het hoge niveau van de docenten die de taal onderwijzen. Daarnaast hebben de vele Engelstalige series en films (die doorgaans niet nagesynchroniseerd worden in Nederland) waarschijnlijk een positieve invloed. Onderzoek van Education First laat al jaren zien dat het Engels van Nederlanders goed is. Desalniettemin vindt Mark Rutte en zijn ploeg het noodzakelijk om het Nederlandse onderwijs te vertweetaligen, met enthousiaste medewerking van het parlement, overigens. Sander Dekker, verantwoordelijk voor onderwijs, heeft nooit duidelijk kunnen maken welk probleem hij met de vertweetaliging van het Nederlandse onderwijs wil oplossen.
Bron: Onze Taal

Onderzoekscommissie kritisch over Taalunie
31 mei 2016 - De Nederlandse Taalunie 'eet zichzelf op'. De organisatie heeft vorig jaar ondoordacht bezuinigd en heeft daar 'meer dan onhandig over' gecommuniceerd. Dat zijn wat stevige conclusies van onderzoekscommissie in een nog vertrouwelijk rapport, dat in handen is van NRC Handelsblad. De commissie, geleid door oud-CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek, is uiterst kritisch, niet alleen over de Taalunie en de beleidsvoering van algemeen secretaris Geert Joris, maar ook over de betrokken politici. Die zouden de organisatie te veel haar gang hebben laten gaan. De commissie zou graag zien dat de Taalunie terugkeert naar haar kerntaak: het onderhoud en de bevordering van het Nederlands. Ook zou de Taalunie meer geld moeten krijgen om die taak uit te voeren, maar het is onwaarschijnlijk dat de verantwoordelijke ministers van Vlaanderen en Nederland, die toch al niet overdreven veel belangstelling hebben voor het wel en wee van de Taalunie, daarmee zullen instemmen. De betrokken ministers zullen in juli reageren.
Bron: NRC Handelsblad

Spaanse academie bestrijdt verengelsing
26 mei 2016 - De Koninklijke academie voor het Spaans (RAE) gaat strijd aanbinden met het onnodige Engels dat Spanjaarden steeds vaker gebruiken. De academie heeft video's gemaakt die laten zien dat het heel dom kan zijn om Engels te gebruiken. In een nep-reclamefilmpje wordt een parfum 'Swine' aangeprezen. Eerst in het Spaans doorspekt met Engelse termen en vervolgens met het commentaar van RAE: Swine, klinkt heel goed, ruikt heel slecht. Een andere video maakt reclame voor een zonnebril sunset style with blind effect. Het Engelse 'blind' verwijst hier naar 'luik' of 'verduistering', maar door een zonnebril met 'blind-effect' zie je bar weinig, aldus RAE in de video. Gelukkig is daar RAE, zegt RAE zelf in de campagne-video. RAE is geen 'startup', maar een instituut dat al drie eeuwen zorgt voor een goed gebruik van het Spaans.
Bron: inspanje.nl

Filip DeVos neemt Lofprijs in ontvangst
17 mei 2016 - Uitreiking Lofprijs der Nederlandse taal 2015 aan Filip DeVosLofprijswinnaar Filip DeVos heeft nu ook de fysieke prijs die hoort bij de Lofprijs der Nederlandse taal 2015, die is vervaardigd door Nieuwe Gracht-producties uit Haarlem, in ontvangst genomen. Hij ontving het op de persoon afgestemde blijk uit handen van sN-voorzitter Jan Roukens. In zijn dank-/weerwoord meldde DeVos dat hij niet zo bang is voor Engelse insluipsels in het Nederlands, maar dat hij zich wel degelijk zorgen maakt over het domeinverlies van het Nederlands in onderwijs en bedrijfsleven. De overheid zou in die strijd tegen het domeinverlies een behulpzame deelgenoot dienen te zijn, maar die laat het op vele fronten afweten, zei DeVos, die tevens hoofdredacteur is van het blad Over taal. Voorzitter Jan Roukens hoopt dat DeVos nog lang een geduchte dwarsligger voor het Nederlands mag blijven. Een impressie van de uitreiking is inmiddels geplaatst. De plaatselijke tv-zender AVS heeft een verslag van de uitreiking gemaakt. Sofprijswinnaar Rik Torfs, rector van de KU Leuven, zei geen tijd te hebben de prijs in ontvangst te kunnen nemen.

Nederland telt 2,5 miljoen laaggeletterden
22 april 2016 - Volgens de Algemene Rekenkamer heeft Nederland geen 1,3 miljoen maar 2,5 miljoen laaggeletterden. Door 65-plussers niet mee te tellen, houdt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun aantal kunstmatig laag.
Er gaapt een kloof tussen de omvang van het probleem en de door de overheid gekozen aanpak om laaggeletterdheid te bestrijden, schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Aanpak van laaggeletterdheid dat afgelopen woensdagmiddag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat schijnt in OESO-verband niet eens zo erg slecht te zijn (Nederland zit daar in de top drie met de minste laaggeletterden, wat op zich al schokkend is), maar voor een land dat zich graag ziet als hoogopgeleid is dat een grof schandaal. Laaggeletterd zijn mensen die het vmbo-niveau in taal en rekenen (eigenlijk laaggecijferdheid) niet halen.
Bron: de Volkskrant

Bussemaker: "Engels is geen doel op zich"
29 maart 2016 - Het is heel belangrijk dat Nederlands de hoofdtaal blijft in het hoger onderwijs, zegt onderwijsminister Bussemaker op Radio 1. Vervolgens ontkracht ze haar verhaal door te stellen dat de universiteiten en hogescholen zelf mogen weten of ze in het Engels lesgeven. Ze reageert hiermee op plannen van Avans in Den Bosch om het niveau van Engels op te krikken."Waar opleidingen in het Engels worden gegeven, moeten we vooral nagaan wat de argumenten daarvoor zijn", zegt de minister. "Het is geen doel op zich."
Avans wil het niveau van Engels van de studenten verhogen naar B2-niveau. Alle nieuwe eerstejaars van Avans moeten een taaltoets maken om hun niveau aan te tonen. Hebben ze niet het juiste niveau, dan volgt er bijscholing.
Wat Avans doet hoeft niet per se op alle hogescholen te gebeuren, vindt Bussemaker. Ze mogen het zelf weten. Dicht bij de Duitse grens zou een hogeschool misschien een andere keuze maken, meent ze. De minister wijst bovendien op de verschillen tussen opleidingen: een pabo is iets anders dan een hospitality-opleiding (wat dat ook moge wezen). Engels speelt dan een andere rol.
Bussemaker heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen gevraagd om een verkenning te schrijven over de voor- en nadelen van al te vergaande verengelsing van het hoger onderwijs. In december sprak de Tweede Kamer samen met de minister over Engels in het hoger onderwijs. "Engels mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Colleges moeten wel gegeven worden in goed Engels", stelde ze toen. "Als de taal ten koste gaat van de nuance, van de diepgang van de stof, dan kunnen we het beter laten." Avans schrijft in een persbericht dat de verhoging van het niveau niet betekent dat er ook in het Engels lesgegeven gaat worden.
Bron: Taalunieversum


Radbouduniversiteit maakt
haast met haar verengelsing
17 maart 2016 - Het bestuur van de Radbouduniversiteit in Nijmegen wil haast maken met de verengelsing. Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur (CvB), stelde in november in debat met Lotte Jensen, universitair hoofddocent Historische Nederlandse Letterkunde, dat Nijmegen achterloopt ten opzichte van andere universiteiten en dat de RU eerder had moeten verengelsen. Hij noemt het een mooi streven om over vijf jaar de helft van de bacheloropleidingen aan de universiteit in het Engels te geven. Dit aantal is meer dan in het strategisch plan wordt uitgesproken. Vooralsnog blijft het merendeel van de opleidingen Nederlandstalig, maar wat Meijer betreft kan de ontwikkeling niet snel genoeg gaan. "Als we ons aanbod niet uitbreiden, dan gaan de beste studenten naar andere universiteiten". Meijer zei in dat debat ook dat opleidingen als Geneeskunde en Rechten niet als eerste en misschien wel helemaal niet in aanmerking komen voor een Engelstalige bachelor. We gaan bewust en gedoseerd het aantal Engelstalige bachelorsopleidingen verhogen, te beginnen met de opleidingen waar dit vakinhoudelijk gezien het beste en zonder kwaliteitsverlies is te realiseren. "Natuurwetenschappen is een faculteit waarbij het denkbaar is dat op den duur 100 procent Engels is." 24% van de cursussen op de RU wordt nu onderwezen in het Engels. In het strategisch plan van de RU staat dat in 2020 op ten minste de helft van de faculteiten minimaal twee Engelstalige bacheloropleidingen moet zijn.
Jensen denkt dat het een illusie is dat meer verengelsing ook meer beloftevolle studenten uit het buitenland trekt. Zij vreest dat de kwaliteit van onderwijs af zal nemen bij invoering van Engels, omdat docenten in het Nederlands veel soepeler en enthousiaster les kunnen geven en omdat docenten aan de RU vaak de Engelse taal niet genoeg beheersen om hun studenten goed te kunnen corrigeren. Daarom moet er voorzichtig en spaarzaam worden omgegaan met de invoering van Engels. De ambities van Meijer steunt zij dan ook niet.
Een ander punt van kritiek op de verengelsing op de RU is dat de Nederlandse taalvaardigheid van de studenten in gevaar komt. Jensen vindt dat een perfecte beheersing van de Nederlandse taal voor veel studenten voorop moet staan, omdat de universiteit de meeste studenten opleidt voor de Nederlandse arbeidsmarkt en niet voor internationaal toponderzoek. "Met ons onderwijs bedienen we een groot deel van de samenleving, want 90% van de studenten gaat niet het toponderzoek in", stelde ze in het debat met Meijer. Om deze reden vindt ze dat er spaarzaam moet worden omgegaan met het invoeren van Engels: "Een perfecte beheersing van de Nederlandse taal is een pré." De RU is echter van mening dat het Nederlands van studenten bij het invoeren van Engelstalige bachelors niet in gevaar komt.
Bron: ANS

"Meer Nederlands in Frans-Vlaanderen"
7 maart 2016 - De Federatie van Germaanse Talen in Frankrijk wil meer Nederlands in Frans-Vlaanderen. De nieuwe organisatie presenteerde zichzelf j.l. zaterdag in het Franse Duinkerken.
De federatie is opgericht naar voorbeeld van een soortgelijk comití in de Elzas dat er al sinds 1989 voor pleit om het Duits en de dialecten in de Elzas te beschermen en te bevorderen. Die Elzasser federatie slaagde er in dat het Duits toegang kreeg tot de leergangen (niet verplicht): van de kleuterschool tot het hoger onderwijs. Dezelfde initiatieven vonden ook al plaats in Bretagne en het Baskenland, maar Frans-Vlaanderen bleef het relatief stil. "In de eerste plaats willen we onze werking versterken. Met deze regio vormen we nu een boog van de Elzas tot in Duinkerken", aldus voorzitter Monique Matter. "We willen meer erkenning van het Nederlands en het Vlaams in de regio, een hogere visibiliteit, bijvoorbeeld in de media en in de cultuurwereld en uiteraard willen we meer Nederlandse opleidingen in het onderwijs; van in het kleuteronderwijs tot in het hoger onderwijs", aldus Matter.
In de Elzas krijgen 27 000 leerlingen in het basisonderwijs minstens enkele uren Duits. Ook in Frans-Vlaanderen, Nord-Pas-de-Calais, zijn er al initiatieven om lessen Nederlands te geven; van kleuter- en lagere scholen in Duinkerken en Saint-Omer tot hogere opleidingen in Rijsel. De federatie ziet mogelijkheden voor de culturele wereld en de toeristische sector in de buurt, maar vooral voor de economie. "In West-Vlaanderen kampen ze met een arbeidskrapte, terwijl in Noord-Frankrijk heel wat hoogopgeleiden hier geen werk vinden", zegt Henri Vaassen, leraar Nederlands in Duinkerken.
Bron: VTM

Sofprijs 2015 voor KUL-rector
de Lofprijs is voor Filip DeVos
30 januari 2016 - Rik Torfs is rector magnificus van de Katholieke Universiteit Leuven. Ook in Vlaanderen dringt het Engels aan de universiteiten op. Het Vlaamse parlement had geëist dat docenten en hoogleraren die in het Engels lesgeven een taaltest moeten doen. 10% zakte. Torfs sprak schande van de bedilzucht van de Vlaamse politici in plaats van dat hij zich druk maakte over de nogal blinde verengelsing van het Vlaamse universitaire onderwijs. Als tweede eindigde het Rijksmuseum in Amsterdam dat tegenwoordig veel (onnodig) Engels gebruikt in zijn communicatie met het publiek. Ook de Nederlandse ministers Asscher en Bussemaker en burgemeester Van der Laan stonden op de kandidatenlijst.
De Lofprijs der Nederlandse taal 2015 gaat ook naar een Vlaming: Filip DeVos. Hij is hoogleraar aan de universiteit Gent en hoofdredacteur van het tijdschrift Over Taal. Hij heeft een petitie ingediend om de aandacht van het Vlaams Parlement en de academische overheden te vestigen op de matige steun die wetenschapspopularisering krijgt. Hij citeert in zijn oproep, die ook in De Standaard is afgedrukt, oud-hoogleraar Cor van Bree die zich sterk maakt voor het Nederlands als wetenschapstaal. Als tweede eindigden de vier Neerlandici die opgeroepen hebben het vak Nederlands op de middelbare school een duchtige opfrisbeurt te geven. De prijzen zullen later dit jaar aan de winnaars worden uitgereikt.

Rutte zet Nederland(s) te kijk
25 januari 2016 _ De Nederlandse eerste minister Mark Rutte vond het nodig om het Europese parlement in het Engels toe te spreken. Hij deed dat in het kader van het EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van 2016. Nederlands is een officële taal in de EU en het is een raadsel waarom Rutte geen Nederlands spreekt in het EP. Hij zet daarmee niet alleen zichzelf, maar ook Nederland en het Nederlands te kijk. Minister van buitenlandse zaken Koenders, die tijdens de toespraak naast hem zat, vond het kennelijk niet nodig Rutte te behoeden voor deze blamage.
Bron: geennieuws.com

Manifest bepleit grondige
'opschudding' vak Nederlands
21 januari 2016 - Leraren Nederlands en taalwetenschappers hebben een gezamenlijk manifest opgesteld waarin ze pleiten voor een grondige herziening, van het vak Nederlands op de middelbare school. Het manifest is een vervolg op het pleidooi van vier neerlandici in NRC Handelsblad tot een radicale herschikking van een dodelijk saai vak.
De opstellers van het manifest stellen dat het vak Nederlands op de middelbare school in de afgelopen 25 jaar nauwelijks veranderd is. Leerlingen vinden het saai en niet uitdagend en het vak geeft geen inzicht in taal en literatuur. De universiteiten hebben Meesterschapsteams Nederlands ingesteld om het vak een nieuwe impuls te geven. Het vak staat volgens de deskundigen te ver af van de werkelijkheid en het is niet meer van deze tijd.
De schrijfvaardigheid van scholieren is vaak onder de maat. Universiteiten en hogescholen bieden nu bijspijkercursussen aan eerstejaarsstudenten aan. Nog erger is het gesteld op de vmbo's, waar 14 procent van de leerlingen 'functioneel analfabeet' zou zijn. Dat wil zeggen dat ze te taalzwak zijn om zich te kunnen redden in de maatschappij. De Meesterschapsteams hebben de mening gevraagd van honderden docenten, wetenschappers en experts over de verlangde nieuwe opzet van het vak Nederlands. Als hoofddoel kwam bovendrijven dat leerlingen kennis en inzicht krijgen in taal, communicatie, literatuur en cultuur. Het literatuuronderwijs zit nu in de verdrukking en leerlingen lezen te weinig, vinden de deskundigen. De opstellers verlangen van de politiek dat de exameneisen worden veranderd en dat er meer aandacht komt voor de schrijfvaardigheid en spelling.
Bron: NOS